Groen advies

 

Plannen

Of het nu gaat om een aanleg of (her)inrichting van een stuk grond of om  een onderhouds- of uitvoeringvraag, elk idee begint met een plan. Onze vereniging heeft leden die deskundig zijn op het gebied van natuur- en landschap. Zij kunnen u ondersteunen in deze belangrijke voorfase. Lokale mensen met kennis van  het streekeigen landschap, maar ook de boerenpraktijk.

 

Financiën

Voor de uitvoering van een plan zijn ook financiën nodig. Laat u informeren welke subsidiemogelijkheden er zijn voor de uitvoering van uw plan of laat een begroting opstellen.

 

Collectief Midden Overijssel

De ANV’s, waaronder ANV Groen Salland, vallen onder het Collectief Midden als het gaat om subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer zoals botanische pakketten of weidevogelpakketten. Dit kan onder bepaalde voorwaarden; zoals gronden of elementen  die in een begrenst gebied moeten liggen, voldoende aanwezigheid van kwaliteiten met natuurwaarden en ze die ook kritische doelsoorten dienen.

 

Groene en Blauwe diensten

Landschapselementen geven een landschap historische diepgang en zorgen daarmee voor een mooie beleving van onze omgeving. Daarnaast leveren veel landschapselementen een bijdrage aan bijzondere ecosystemen. Dit is zo bijzonder dat het opgenomen is in het provinciaal beleid; de zogenoemde regeling Groene en Blauwe diensten. Gemeenten zijn via die regeling een landschapsfonds gestart, waaraan zij zelf, de provincie en eventueel andere financiers bijdragen. Vanuit deze fondsen zijn vergoedingen beschikbaar voor eigenaren voor aanleg, herstel, beheer en onderhoud van landschapselementen op hun grond. Dit fonds wordt beheerd door Kostbaar Salland. Groen Salland is contracthouder voor het buurtproject Wesepe-Olst. Interesse? Neem gerust contact met ons op of kijk op de site groenblauwediensten.nl

 

Blauwe diensten

Blauwe diensten zijn regelingen voor randen die de waterschappen samen met de collectieven ingevoerd hebben. ANV Groen Salland is hierbij betrokken om deelnemers, randen en percelen te zoeken. Het zijn beheerpakketten voor verbetering van de waterkwaliteit; vooral randenbeheer langs waterlichamen om afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

Een ander onderdeel van blauwe diensten gaat om meer waterbergend vermogen in de bodem. Men streeft naar meer sponswerking in de bodem. Verhoging van het organisch stof geeft meer bodemleven en dit geeft meer ruimte in de bodem. Er wordt nagedacht om hiervoor tot een beheerpakket te komen die in de praktijk gebracht kan worden.

Projectmanagement

We kunnen niet alleen particulieren ondersteunen bij hun plannen, maar ook stichtingen en overheidsinstellingen ontzorgen bij het projectmanagement. Ondersteuning bij gebiedsprocessen, burgerparticipatie en projectsturing van inrichtingsprojecten zijn een paar voorbeelden.

 

ANV Groen Salland is veelal op de hoogte van mogelijkheden bij u. Wanneer u interesse heeft in agrarisch natuurbeheer, aanplant of erf-verfraaiing, meldt u dan aan bij ons kantoor, stuur een mail of bel ons gerust. We kunnen in de meeste gevallen helpen of doorverwijzen naar het juiste adres.